Att bygga hus på mark med radon

I vissa områden frigörs mycket radon i marken. Denna radioaktiva gas kan skapa ohälsosam inomhusmiljö. Med rätt åtgärder vid nybyggnation förhindrar du problem med radon.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Utomhus skapar detta sällan problem då det sprids och späds ut i luften. Inomhus kan radonhalten däremot bli skadlig. I nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Hur kommer radon in i huset?

Den vanligaste orsaken till radon i inomhusmiljön är att det kommer in från marken. Det är ofta undertryck i hus vilket gör att gasen kan sugas in genom sprickor och otätheter i grunden och otäta rörgenomföringar.

Hur vet du om du måste vidta åtgärder vid nybyggnation?

När du ska bygga nytt hus ska du kolla planbestämmelserna för tomten. Där anges ofta om du ska utföra radonsäker grund eller liknande. Du kan även fråga bygglovsenheten i din kommun.

Åtgärder för att bygga radonsäker grund

Det finns flera sätt att minska risken för att din grund ska släppa igenom radon. Boverket listar dessa förslag till utförande av byggnadens grundkonstruktioner som förebygger att radon läcker in genom otätheter mot mark:

– Betongplatta under hela huset: Eventuella sprickor och andra otätheter kan försämra radonskyddet.

– Använd luftgenomsläppligt material, till exempel lättklinker i källaryttervägg eller om ni använder kantisolering vid platta på mark bör det kompletteras med ett lufttätt ytskikt. En säkrare lösning är dock att redan från början undvika material som kräver lufttätande skikt.

– Rörgenomföringar eller eventuella urspårningar i betongplattan och luckor bör tätas. Det är även viktigt att täta inuti skyddsrör.

– Lufttäta fogar och rörgenomföringar i bjälklaget över kryprum.

– Täta vertikala fogar mellan kantelement vid platta på mark eller motsvarande.

– Förebygg att sprickor uppstår i golv och källar- ytterväggar på grund av sättningar eller andra rörelser.

-Tänk på lufttätheten i konstruktionen vid nivåskillnader och dilatationsfogar (rörelsefogar) i huskroppen.

– Ett radonmembran i eller under grundkonstruktionen kan ge ett gott radonskydd under förutsättning att det inte skadas (punkteras), att rörgenomföringar och dylikt görs täta och att membranet är heltäckande, det vill säga täcker ända ut till ytterkant av byggnaden.

Läs mer om radon på Boverkets hemsida.