10 års garanti på din byggnad

Mellby Home lämnar 10 års garanti för våra byggnader.

Att köpa ett garage, hus eller fritidshus är ett tryggt val. Våra material och vår konstruktion är så bra att vi lämnar 10 års garanti på allt om ej annat anges i materialbeskrivningen för din byggnad.

Garantins omfattning

Mellby Home lämnar 10 års garanti på levererad byggnad med ingående komponenter enligt för byggnaden bifogad materialbeskrivning. Garantin gäller för hållfasthet, funktion och rötskador. På grund av stora variationer i klimat ingår ej nedbrytning av färgskikt i vår 10 åriga garanti. Garantitiden räknas från fakturans datum. Faktura skickas i regel i samband med leveransen.

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs att:

  • Byggnaden lagras, monteras och underhålls enligt Mellby Homes anvisningar
  • Krav enligt våra allmänna leveransvillkor AL 07/ALE 07 uppfyllts.
  • Byggnaden inte används på onormalt sätt, utsätts för åverkan eller att det repareras eller ändras på ett felaktigt sätt.
  • Eventuellt fel skall reklameras inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde upptäckts vid underhåll enligt Mellby Homes skötselanvisningar.
  • Byggnaden inte skadas på grund av felaktiga byggdelar som ej ingår i vår leverans, så som felaktigt grundarbete.
  • Byggnaden inte utsätts för laster (snölaster) som överstiger vad som är angivet i materialbeskrivningen för beställd byggnad.

Garantiåtagande

Garantin innebär att Mellby Home avhjälper sådant fel på byggnaden som omfattas av garantin enligt ovan. Mellby Home svarar för alla material- och arbetskostnader för att åtgärda felet. Eventuella fel avhjälps av Mellby Home, eller av Mellby Home utsedd fackman, antingen genom reparation alternativt utbyte av felaktig komponent. Mellby Homes åtagande omfattar ej skador på annat än den levererade byggnaden och i leveransen ingående komponenter enligt för byggnaden bifogad materialbeskrivning. Till fel som innefattas av denna garanti räknas inte sådana åtgärder som tas upp i Mellby Home skötselanvisningar.

Reklamation

Eventuell reklamation görs skriftligt till Mellby Home så snart möjligt efter att felet upptäcks. Större fördröjningar som gör att ett fel förvärras medför att garantin förfaller. Vid reklamation maila bilder och information om vad reklamationen gäller till: info.sv@mellbyhome.com