Grönare garage med låg miljöpåverkan

När vi på Mellby Home bygger garage och carportar gör vi det med målsättningen att du som kund ska kunna köpa en byggnad av högsta kvalitet till bästa pris. Du kan också känna trygghet i att vi har producerat ditt garage med minsta möjliga miljöpåverkan.

Hela vår nya fabrik värms med bergvärme och genom ny teknik har elförbrukningen halverats. Vi gör idag av med ca 300 KWh per byggnad vi levererar. Det motsvarar vad en tvättmaskin drar på ett år. Omräknat i CO2-påverkan med svenskproducerad el ger det 7,5 kg CO2 per garage. 

Vi väljer material med så låg miljöpåverkan som möjligt. Exempel på detta är:

  • Isolering tillverkad av returglas
  • Dörrar och fönster tillverkade i Sverige av svenskt trä
  • Hela byggnaden tillverkad i trä från svenska skogar
  • Grundmålning med vattenbaserad färg
  • Vi använder inget tryckimpregnerat virke i våra villagarage och carportar
  • Närproducerat material väljs i så stor utsträckning som möjligt.
  • Transporter med låg CO2-utsläpp

Väl valda isoleringsmaterial

Vi har valt att använda glasullsisolering. CO2-påverkan vid tillverkning av glasullsisolering är bara 40 procent av den påverkan som stenullsisolering ger. Att ta fram stenullsisolering kräver dessutom 33 procent mer energi än vad som går åt till glasullisolering.

Cellulosaisolering ger något mindre miljöpåverkan vid tillverkningen men har sämre isoleringsförmåga vilket på sikt ger den en högre miljöpåverkan.

Koldioxidneutrala trähus

I en rapport från Linköpings universitet, där flera studier på området sammanställs, står det att ett industriellt flerbostadshus i betong har 67 procent högre CO2-utsläpp än ett jämförbart i trä. Vidare menar forskarna att om effekterna av att kol lagras i träbyggnader tas med i beräkningen så dubbleras klimatnyttan av att bygga i trä.

Med trä som materialval går det att skapa CO2-neutrala byggnader sett till hela livscykeln.

Ingen nytta med tryckimpregnerat

Mellby Home har valt att inte arbeta med tryckimpregnerat material i fasadbeklädnad eller syll med hänsyn till försiktighets- och produktvalsprinciperna enligt miljöbalkens andra kapitel. Våra material och vårt byggsystem gör att användningen av tryckimpregnerat virke inte skulle medföra någon nytta. Tryckimpregnerat virke uppfyller normalt inte heller det krav som gäller för fasadbeklädnad utan är oftast tillverkat av betydligt sämre kvalitet. Dessutom kan inte nytt tryckimpregnerat virke målas. Därtill kommer kravet att spill samt virke vid rivning ska tas hand om separat.

Miljövänligare frakt

Att frakta ett normalt tvåbilsgarage på lastbil innebär en bränsleåtgång på cirka 3 liter per mil, vilket med vanlig diesel ger en miljöpåverkan på ca 8,6 kg CO2ekv/mil. Våra transporter sker huvudsakligen med lastbilar som använder ”HVO Diesel 100” som endast ger 1 kg CO2ekv/mil detta minskar miljöpåverkan med 88 procent.

Vi väljer närproducerat – hoppas du gör detsamma!

GarageIsolering